Nankör ve bencil ne demek ?

Lena

Global Mod
Global Mod
NankAr ve Bencil Ne Demek?

KavramlarAn TanAmA

NankArlA14k ve bencillik, iki karAAt kavram olarak bilinen davranAA biAimleridir. NankArlA14k, kiAinin baAkalarAna karAA yA14ksek derecede sevgi ve saygAsAzlAk gAstermesi olarak tanAmlanAr. Bu davranAA, kendisine AzgA14rlA14k veya kolaylAklar saAlamak iAin baAkalarAnAn duygularAnA gArmezden gelmeyi iAerir. Bencillik ise kiAinin kendi ihtiyaA ve AAkarlarAnAn baAkalarAndan Ande olduAu davranAAta ortaya AAkar. Bencillik, baAkalarAnAn ihtiyaAlarAnA veya arzularAnA dikkate almamak ya da dikkate almamakla eAdeAerdir.

NankArlA14k ve Bencillik ArasAndaki Fark

NankArlA14k ve bencillik arasAndaki temel fark, karAAlAklAdAr. NankArlA14k, baAkalarAnAn duygularAnA gArmezden gelmeyi iAerirken, bencillik ise kendi ihtiyaAlarAnA An plana AAkarmayA iAerir. NankArlA14k, baAkalarAna karAA kAtA14 davranmaktan ibarettir. Bencillik, kendi ihtiyaAlarA ve arzularAnAn baAka insanlarAn ihtiyaA ve arzularAndan Ande gelmesi demektir. ArneAin, bir arkadaAAnAzAn sizin iAin bir Aey yaptAAAnAzda nankArlA14k, ona teAekkA14r etmemek ya da ona karAA kAtA14 davranmak olabilir. Bencillik ise, arkadaAAnAzAn sizin iAin yaptAAA bir Aey iAin onun ihtiyaAlarAnA veya arzularAnA dikkate almamak olabilir.

NankArlA14k ve Bencillik Azerine Etkileri

NankArlA14k ve bencillik, arkadaAlAk ve iliAkiler A14zerinde olumsuz etkileri olabilir. NankArlA14k, baAkalarAnAn duygularAnA gArmezden gelmeyi iAerir ve bu, baAkalarAna karAA kAtA14 davranmak olarak algAlanmaktadAr. BAylelikle, nankAr insanlar, arkadaA ve iliAkiler kurma konusunda geri kalmAA olabilirler. Bencillik ise, kendi ihtiyaAlarAnAn baAkalarAnAn ihtiyaAlarAndan Ande olduAu bir davranAAtAr. Bu, baAkalarAyla arkadaA olmak ve iliAkiler kurmakta zorluk AAkarma olasAlAAAnA artAracaktAr.

NankArlA14k ve bencillik, toplumsal etkileri de vardAr.